Kedves "leendő első osztályos" Szülők!

Ezúton szeretne Önöknek, Nektek bemutatkozni a szigetszentmiklósi

Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium.

 

Rövid tájékoztatónkból megismerhetik az iskolánkban folyó oktató – nevelő munkát, valamint a lehetőségeket, melyek közül a szülőknek – gyermekeik adottságait figyelembe véve – módjuk van választani.

Iskolánk a Tököli úton található.

A régi épületrészben 28 tanteremben tanítunk. Az új épületben 4 tanterem 3 nyelvi terem áll a tanulók rendelkezésére. A számítástechnika oktatása 3 szaktanteremben történik. A testnevelés órákat egy tornateremben, egy tornaszobában, az udvaron, illetve a műfüves pályán tartjuk. Bízunk benne, hogy hamarosan elkészül az új tornacsarnok, melyet tanítási időben iskolánk tanulói használhatnak.

1998-ban indult szakközépiskolánk, mely közgazdasági vonalon nyújt lehetőséget a továbbtanulni vágyó gyermekeknek. 2018. szeptemberétől sport tagozatos gimnázium lép a szakképzés helyére.

Iskolánkban jelenleg 916 diák tanul.

Alsó tagozatunk létszáma 349 fő.13 tanuló, 12 napközis csoportban foglalkoztatjuk őket, melyből öt iskolaotthonos formában működik.

Évfolyamonként 1-1 sporttagozatos osztályunk van, melyekben hatodik éve játékos angol nyelvoktatás folyik.

Sporttagozatunk a kézilabda és a futball irányába szakosodott.

Megyei és országos bajnokságon eredményesen szerepelnek gyermekeink.

4. osztálytól minden kisgyermek számára lehetőség van megismerkedni a számítógépek használatával.

Nyelvtanulásra ugyancsak 4.osztálytól van mód, mikorra tanulóink megismerik anyanyelvük használatát, szabályait. Heti 2 órában német és angol nyelvet tanulhatnak diákjaink.

A 2010-es tanévtől angol-számítástechnika specifikummal indított első osztályokban, a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a számítástechnika valamint a nyelvtanulás rejtelmeivel.

Nem hanyagoljuk el a beszédhibás, tanulási zavarokkal, írásmozgás fejletlenségével küzdő tanulókat sem. Utazó gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusunk külön fejlesztő foglalkozásokat tartanak számukra.

A lassabban haladók vagy a betegség miatt lemaradtak felzárkóztatására korrepetálásokat szervezünk.

Tehetséges gyermekeinknek, érdeklődésüknek megfelelően szakköri foglalkozásokat kínálunk: tömegsport, néptánc, hagyományőrző, kézműves, képzőművész, matematika és színjátszó szakköröket.

Iskolánkban ÉNEKKAR működik.

Alsó évfolyamban a harmadik és negyedik osztályokból alakult a kiskórus, amely a felső tagozatosok lelkes énekeseivel egészül ki alkalomszerűen. A kórus magját a lelkes kicsik alkotják. Az iskolai ünnepélyek szerves magját képezzük, terveink szerint tovább folytatva a megkezdett zenei munkát.

Segítséget nyújtunk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésében is: könyvtár,- mozi-színházlátogatásokkal.

Úszásoktatásokat szervezünk a város Fitness Parkjába.

Hagyománnyá váltak az 1hetes erdei iskolák is hazánk gyönyörű tájain.

A tanulóknak lehetőségük van, hogy 6 éves koruktól 19 éves korukig hozzánk járjanak, érettségit szerezzenek.

Ugyanakkor 4. 6. és 8. évfolyam után kiléphetnek a nyolc-, hat-, négy évfolyamos gimnáziumokba valamint szakgimnáziumunkba.

Iskolánkban iskolaorvosi, védőnői szolgálat működik.

Gyógytestnevelés órák keretében igyekszünk segítséget nyújtani a felmentett tanulók részére.

Nyári táborokkal színesítjük tanulóink VAKÁCIÓJÁT .

A 2018-19-es tanévben négy első osztályt indítunk:

1.a osztály: sport tagozat – angol specifikumú osztály

   osztályfőnök: Gáspár Mária

1.b osztály: angol nyelv és számítástechnika osztály

   osztályfőnök: Poncsákné Gyurgyák Anita

1.c osztály: iskolaotthon - matematika és képzőművész specifikumú osztály

   osztályfőnök: Forgács Anita - Pekárné Kovács Judit 

1.d osztály: kreatív-kézműves specifikumú osztály

   osztályfőnök: Barnai Szilvia 

 

 

Milyen program szerint tanítunk?

 

Olyan program szerint tanítunk, amely a gyermekek érdeklődésére épül, ahol a játékosság, könnyedség és a komoly gondolkodás egyszerre van jelen.

Fontos, hogy a gyerekek késztetést érezzenek a tanulásra, amit ők játékként éljenek meg. Félelem nélkül oldottan járják az olvasni, írni, számolni tanulás nehézségekkel teli lépcsőfokait.

Ha a mi iskolánkat választják, Kedves Szülők, bízunk benne, hogy az gyermekük számára a legjobb lesz!

Bízunk benne, hogy azonosulni tudnak iskolánk elveivel, módszereivel, magával az iskolával!

Kívánjuk, hogy valóban körültekintően válasszák ki azt az osztályt, ahová boldogan jár a leendő kisdiák és a kezét fogó anyuka, apuka!

A kisember neveléséhez, taníttatásához, jellemének és erkölcsi életének formálgatásához szerető

 

 

Az iskola nevelőtestülete képviseletében:

Duleba Éva                                                                            Dr. Kiss Anna

igazgató helyettes                                                                       igazgató

 

Szigetszentmiklós, 2018.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2018. április 12. (csütörtök) 8 00 - 19 00 óra között

 • 2018. április 13. (péntek) 8 00 - 18 00 között.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító;

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

  • óvodai szakvélemény,

  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről itt!! << (2.sz. melléklet) >>;

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  itt!! <<(3. sz. mellélet) >>
  (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői
  felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadóak.)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíráskor meg kell
tennie a szülőknek itt!! << (6.sz. melléklet) >> !

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles
gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában
tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha
a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

                   

 

KLIK  tájékoztató beiratkozásról << itt!! >>

KLIK Szigetszentmiklósi Tankerülete általános tájékoztatója szülőknek iskolakezdésről << itt!!  >>

Az általános iskolai beiratkozás szabályai részletesen << itt!! >>

A Kardos István Iskola körzetébe tartozó utcák << itt!! >>

KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületének fenntartásában működő általános iskoláik  << itt! >> 

ASDFGi

Aktuális

 hírek